LT EN
geoinformacinis susijęs su geoinformacija
Originalo forma geoinformation
Susiję žodžiai geoinformacija

Vartosenos pavyzdžiai

Miško masyvų duomenų posistemis (MMDP) turi užtikrinti: geoinformacinio miško masyvų duomenų sluoksnio tvarkymą. Žin. 2004, Nr. 10-282, įsakymas.

Nacionalinė turizmo informacijos sistema kuriama geoinformacinių sistemų duomenų bazių principais. Priėmė LRS, 2005-07-05.

Atsižvelgiant į planuojamos ūkinės veiklos pobūdį, mastą, galimą jos poveikį įvairiems aplinkos komponentams, atliekant poveikio aplinkai vertinimą, vertinimui galima naudoti geoinformacinius, matematinius ar kitus modelius. Žin. 2006, Nr. 6-225, įsakymas.

GIS (geografinės informacinės sistemos, geoinformacinės sistemos) – geografinių objektų, jų charakteristikų ir kitos informacijos, turinčios sąsają su Žeme, kaupimo, tvarkymo, apdorojimo, saugojimo, paieškos ir pateikimo kompiuterizuota informacinė sistema, skirta projektavimo, modeliavimo, analizės, mokslo ir kitiems geografinės erdvės uždaviniams spręsti. [...] Integruota geoinformacinė sistema (InGIS) – tai Lietuvos Respublikos valstybinės informacinės sistemos posistemė, apimanti valstybės kadastrų ir registrų, vyraujančių kuriant ir naudojant oficialią geoinformaciją, tarpusavyje susijusius duomenų keitimosi procesus. Priėmė LRS, 2006-12-21.

Želdynų ir želdinių apskaitos duomenys įrašomi į atitinkamų institucijų duomenų bazes, kurias sudaro skaitmeninių ir geoinformacinių duomenų bazės. Žin. 2007, Nr. 80-3215, įstatymas.