LT EN
lyderiavimas pirmavimas
Originalo forma < leading
Susiję žodžiai lyderiauti

Vartosenos pavyzdžiai

[...] mokantis taikyti modernias lyderiavimo, vadybos ir viešųjų organizacijų teorijas. Žin. 2002, Nr. 77-3310, įsakymas.

Šis planas grindžiamas ES atsinaujinančių išteklių energetikos sektoriaus reputacija ir lyderiavimu pasaulyje. EK komunikatas, 2007-01-10.

ES sieks veiksmingesnio tarptautinio lyderiavimo jūrų reikaluose ir veiksmingesnio tarptautinės jūrų teisės taikymo. EK komunikatas, 2007-10-10.

Įstaigos vadovų tarnybinės veiklos vertinimo kriterijai
3. Lyderiavimas:
efektyvaus bendravimo ir bendradarbiavimo įstaigoje užtikrinimas, tarpinstitucinio bendradarbiavimo skatinimas;
orientavimasis į rezultatus, įtaka pavaldinių elgesiui ir mąstymui;
procesų ir pokyčių valdymas (procesų nustatymas, valdymas ir tobulinimas, optimizavimas ir įvertinimas, naujovių diegimas, pokyčių planavimas ir įgyvendinimas, rizikos analizavimas). Priėmė LRV, 2007-10-17.

Mokymo(si) proceso valdymo kompetenciją sudaro mokėjimas ir sugebėjimas:
10.1. siekti pusiausvyros tarp žinių perteikimo ir konsultavimo, vadovavimo ir lyderiavimo, stebėsenos ir priežiūros. Žin. 2007, Nr. 12-511, įsakymas.

Reikalavimai išorės vertintojui, siekiančiam įgyti vadovaujančiojo vertintojo kvalifikacinę kategoriją: [...] lyderiavimo gebėjimai: pokyčių valdymas, vadovavimo įtaka kolegoms siekiant veiksmingo išorės vertintojų komandos darbo ir kuriant palankius mokyklos ir išorės vertintojų komandos tarpusavio santykius. Žin. 2007, Nr. 65-2538, įsakymas.

Priemonė „Lyderyste paremtas ir lyderiavimą skatinantis švietimo įstaigų valdymo tobulinimas" (toliau šiame skirsnyje vadinama - priemonė) prisidės prie uždavinio - tobulinti ir stiprinti mokymosi visą gyvenimą institucinę sistemą - įgyvendinimo. Žin. 2008, Nr. 95-3722, LRV nutarimas.