LT EN
aktualus tas, kuris galioja kalbamuoju metu
Originalo forma actualis
Atitikmenys galiojantis

Vartosenos pavyzdžiai

Nurodau, kad ūkio ministro 1998 m. balandžio 16 d. įsakymu Nr. 137 patvirtintų Lietuvos Respublikoje parduodamų prekių ženklinimo taisyklių aktuali redakcija skelbiama internete Ūkio ministerijos puslapyje: http://www.ekm.lt/vprekyba/turinys.htm . Žin. 2000, Nr. 47-1368, įsakymas.

Projektas iš esmės atitinka juridinės technikos reikalavimus, tačiau reikia atkreipti dėmesį, kad Lietuvos Respublikos užsienio kapitalo investicijų Lietuvos Respublikoje įstatymo aktuali redakcija galiojo tik iki 1999 07 29. Teisės departamento išvada, 2001-03-21.

Pensijų asociacijų sąraše kaupiami šie duomenys: 1) pensijų asociacijos pavadinimas, kodas, buveinė ir veiklos pradžios data; 2) pensijų asociacijos įstatų aktuali redakcija. Įstatymo projektas, 2006-06-16.

Siekiant įsitikinti, ar tiekėjas bus pajėgus įvykdyti pirkimo sutartį, vadovaujantis Viešųjų pirkimų įstatymo 32– 38 straipsnių nuostatomis ir atsižvelgiant į Viešųjų pirkimų tarnybos direktoriaus 2003 m. spalio 20 d. įsakymu Nr. 1S-100 patvirtintas Tiekėjų kvalifikacijos vertinimo metodines rekomendacijas (Žin., 2003, Nr. 103-4623; 2007, Nr. 66-2595) (aktualią jų redakciją), pirkimo dokumentuose nustatomi tiekėjų kvalifikacijos reikalavimai ir vykdomas tiekėjų kvalifikacijos patikrinimas. Žin. 2008, Nr. 107-4119, įsakymas.

Taip pat pažymėtina, jog aktuali Seimo Statuto 153 straipsnio redakcija dviprasmiškai ir galimai ydingai reglamentuoja Seimo nario veiklos parlamentinių išlaidų fiksavimo ir atlyginimo principus. Aiškinamasis raštas, 2008-12-04.