LT EN
aktualus tas, kuris galioja kalbamuoju metu
Originalo forma actualis
Atitikmenys galiojantis

Vartosenos pavyzdžiai

Nurodau, kad?kio ministro 1998 m. balandio 16 d.?sakymu Nr. 137 patvirtint? Lietuvos Respublikoje parduodam? preki? enklinimo taisykli? aktuali redakcija skelbiama internete?kio ministerijos puslapyje: http://www.ekm.lt/vprekyba/turinys.htm . in. 2000, Nr. 47-1368,?sakymas.

Projektas i esm?s atitinka juridin?s technikos reikalavimus, ta?iau reikia atkreipti d?mes?, kad Lietuvos Respublikos usienio kapitalo investicij? Lietuvos Respublikoje?statymo aktuali redakcija galiojo tik iki 1999 07 29. Teis?s departamento ivada, 2001-03-21.

Pensij? asociacij? s?rae kaupiami ie duomenys: 1) pensij? asociacijos pavadinimas, kodas, buvein? ir veiklos pradios data; 2) pensij? asociacijos?stat? aktuali redakcija. ?statymo projektas, 2006-06-16.

Siekiant?sitikinti, ar tiek?jas bus paj?gus?vykdyti pirkimo sutart?, vadovaujantis Vie?j? pirkim??statymo 32– 38 straipsni? nuostatomis ir atsivelgiant? Vie?j? pirkim? tarnybos direktoriaus 2003 m. spalio 20 d.?sakymu Nr. 1S-100 patvirtintas Tiek?j? kvalifikacijos vertinimo metodines rekomendacijas (in., 2003, Nr. 103-4623; 2007, Nr. 66-2595) (aktuali? j? redakcij?), pirkimo dokumentuose nustatomi tiek?j? kvalifikacijos reikalavimai ir vykdomas tiek?j? kvalifikacijos patikrinimas. in. 2008, Nr. 107-4119,?sakymas.

Taip pat paym?tina, jog aktuali Seimo Statuto 153 straipsnio redakcija dviprasmikai ir galimai ydingai reglamentuoja Seimo nario veiklos parlamentini? ilaid? fiksavimo ir atlyginimo principus. Aikinamasis ratas, 2008-12-04.