LT EN
intermodalus apimantis įvairias (pvz., transporto) rūšis
Originalo forma intermodal
Kitos formos intermodalinis
Atitikmenys įvairiarūšis
Susiję žodžiai intermodalumas, modalus, multimodalumas, multimodalus, multimodalumas

Vartosenos pavyzdžiai

[...] į bendro intereso projektų sudėtį įeina visi projektai, susiję su: geležinkelių arba vidaus vandenų kelių infrastruktūros statyba arba modernizavimu, kad intermodalaus krovimo sektorių transportas taptų techniškai įmanomas ir ekonomiškai perspektyvus. Specialusis leidimas, 2004-12-30, Nr. 1, sprendimas 1692/96/EB.

Uosto infrastruktūros plėtojimas siekiant pagerinti intermodalų našumą. Specialusis leidimas, 2004-12-30, Nr. 1, sprendimas 1346/2001.

Gerindami saugą ir mažindami transporto daromą žalą aplinkai, visų pirma skatindami modalinį perėjimą prie geležinkelių, intermodalinio transporto, vidaus vandens kelių ir jūrų transporto, jie prisideda prie tvarios transporto plėtros. Specialusis leidimas, 2004-12-30, Nr. 1, sprendimas.

Šioje Strategijoje išanalizuotos naujos kartos viešųjų logistikos centrų („krovinių kaimelių") steigimo ilgalaikės plėtros perspektyvos. Taip pat joje pabrėžiama intermodalinė sąveika plėtojant Lietuvos transporto infrastruktūrą. Kelių, geležinkelių, jūrų ir oro uostų infrastruktūra turi būti modernizuojama ir plėtojama koordinuotai, kad intermodaliniai operatoriai galėtų naudoti efektyvias transportavimo technologijas ir procesus, kad būtų pasiekta įvairių transporto rūšių subalansuota plėtra, derama jų sąveika su kaimyninių valstybių (ypač ES valstybių narių) transporto sistemomis. [...] Krovinių sektoriuje intermodalinio transporto koncepcija realizuojama plečiant 3 tipų transporto mazgus: jūrų ir upių uostus bei sausumos uostais vadinamus naujosios kartos logistikos centrus („krovinių kaimelius"). Žin. 2005, Nr. 79-2860, LRV nutarimas.

Augant krovinių vežimui, būtina gerinti intermodalinio transporto kokybę: siūloma teikti paramą informacijos ir komunikacijos technologijų vystymui ir naudojimui; teikiami pasiūlymai dėl intermodalinio transporto, logistinių sistemų ir paslaugų standartų; intermodalinio transporto patikimumo gerinimo; priemonių, skatinančių naudotis intermodaliniu transportu, analizės. Komiteto išvada, 2005-12-07.

Yra daug būdų didinti energijos vartojimo efektyvumą šiame sektoriuje - spartinti švarių transporto priemonių kūrimą ir skatinti jų naudojimą, spręsti miestų grūsčių problemas, skatinti gyventojus naudotis viešuoju transportu, skatinti intermodalų transportą. Komiteto išvada, 2005-12-14.

Atsižvelgiant į EK 2001 metų Europos transporto politikos Baltosios knygos nuostatas, daug dėmesio bus skiriama intermodalaus transporto plėtrai, skatinama naudoti mažesnį poveikį aplinkai darantį transportą. Priėmė LRV, 2006-07-03.

6.19. Intermodalinis vežimas – krovinių judėjimas (transporto vienete arba transporto priemonėje) paeiliui keliomis transporto rūšimis, kai neperkraunami kroviniai, o keičiama transporto rūšis. Transporto priemonės – kelių transporto priemonės, riedmenys, laivai.
6.20. Intermodaliniai transporto vienetai – konteineriai, nukeliamieji kėbulai, krovininės kelių transporto priemonės (kroviniai automobiliai (sunkvežimiai), vilkikai su puspriekabėmis, puspriekabės ir priekabos), tinkančios intermodaliniams vežimams. Įsakymas, 2007-12-12.

Prisijungimas prie šio susitarimo suteikia papildomų galimybių Lietuvai tapti žinoma pasaulyje intermodalinio transporto paslaugų teikėja. Žin. 2008, Nr. 39-1432, LRV nutarimas.