LT EN
telematinis susijęs su telematika
Originalo forma telematics
Susiję žodžiai teleksas, telematika

Vartosenos pavyzdžiai

Projektų, veiksmų ir priemonių, skirtų užtikrinti transeuropinių tinklų suderinamumą telematinių duomenų apsikeitimui tarp administracijų, įgyvendinimo komitetas. Priėmė LRV, 2004-05-19.

Administracija gali bendradarbiauti su Europos Komisija dėl: [...] telematinių ryšių tarp Europos Sąjungos valstybių kompetentingų institucijų plėtojimo, kad būtų gaunama daugiau žinių apie laivų eismą, kad pagerėtų tranzitinių laivų stebėsena ir kad būtų suderintas bei tinkamai modernizuotas reikalaujamų pranešimų iš plaukiojančių laivų siuntimas. Žin. 2004, Nr. 28-921, įsakymas.

Policijos departamentui prie Vidaus reikalų ministerijos (toliau vadinama – Policijos departamentas) skiriamuose valstybės biudžeto asignavimuose turėtų būti numatytos šios lėšos: abonementiniam mokesčiui saugios europinės telematinių tinklų paslaugos valstybės valdymo institucijoms (toliau vadinama – s-TESTA) mokėti. Žin. 2009, Nr. 49-1957, LRV nutarimas.