LT EN
modulis tam tikra mokymo programos dalis
Originalo forma module
Susiję žodžiai moduliacija, modulinis, moduliuoti

Vartosenos pavyzdžiai

Modulis – dėstomo dalyko mokymo programos dalis, kuri mokiniui suteikia tam tikro lygio ir masto žinių. Priėmė LRS, 1999-07-07.

Švietimo programos modulis – iš anksto apibrėžta savarankiška švietimo programos dalis. Ugdymo programa – įvairiai formalizuota švietimo programa (modulis), kurios turiniu, perteikimo būdais ir metodais siekiama numatyto rezultato. Priėmė LRS, 2007-06-26.

Modulis – savarankiška suaugusiųjų pradinio, suaugusiųjų pagrindinio ar suaugusiųjų vidurinio ugdymo programos ar dalyko programos dalis, kurios apimtis nustatoma Bendruosiuose ugdymo planuose. Žin. 2007, Nr. 95-3858, įsakymas.

Viešųjų juridinių asmenų vidaus auditorių kvalifikacijos tobulinimo programos III modulis „Administracinių gebėjimų tobulinimas" (40 akad. val.). Žin. 2008, Nr. 79-3157, įsakymas.