LT EN
emisija (teršalų) išmetimas į orą
Originalo forma emissio

Vartosenos pavyzdžiai

Bendra teršalų emisija į atmosferą apskaičiuojama pagal 3 formulę. Žin. 1998, Nr. 66-1926, įsakymas.

Labai sumažėjo ir pasaulio klimato atšilimą skatinančių junginių emisija į orą: anglies dioksido išmetama beveik 3 kartus, metano – trečdaliu mažiau. [...] Rengiantis uždaryti Ignalinos AE, už ūkio plėtrą ir aplinkosaugą atsakingos institucijos turi užtikrinti, kad šiluminės elektrinės būtų laiku pasirengusios aprūpinti Lietuvą elektros energija, minimaliai padidinusios teršalų emisiją į orą. Žin. 2003, Nr. 89-4029, LRV nutarimas.

teršalų emisija – teršiančios medžiagos išmetimas į aplinką. Priėmė LRS, 2004-04-13.

Projektu siūloma terminą „Teršalų emisija " keisti į „Teršimas" (įstatymo 1 straipsnio 14 punktas), teršimą apibrėžiant kaip teršalų išmetimą (išleidimą, paskleidimą). Tačiau tik iš dalies siūloma keisti įstatymo 6 straipsnio 2 dalies 8 punktą vietoje naujai apibrėžto „teršimo" termino vartojant taip pat ir „teršalų išmetimo (išleidimo, paskleidimo)" ir „teršalų emisijos " terminus. Įstatymo 19 straipsnio 4 dalyje taip pat vartojamas „Teršalų emisijos " terminas, kurio keisti nėra siūloma, tas pats pasakytina ir apie įstatymo 26 straipsnio 2 dalyje siūlomą vartoti terminą „teršalų išmetimas (išleidimas, paskleidimas)". Komiteto išvada, 2005-03-10.

Taikant prekybos išmetamaisiais teršalais priemonę pirmiausiai nustatomas bendras leistinas išmetamųjų teršalų iš grupės įmonių kiekis, o po to leidžiama rinkai nustatyti kiekvienos išmetamųjų teršalų tonos emisijos kainą. Pagal išmetamųjų teršalų mokesčių priemonę mokesčiais nustatoma tonos išmetamųjų teršalų emisijos kaina, tačiau vėliau atitinkamoms įmonėms leidžiama nustatyti kiek jos sumažins išmetamųjų teršalų, atsižvelgdamos į nustatytą mokestį. 2005-09-27, EK komunikatas.

Sumažinti teršalų emisiją iš transporto priemonių mažinant poveikį žmonių sveikatai ir aplinkai. EK komunikatas, 2006-02-27.