LT EN
projektinis susijęs su projektu, jo įgyvendinimu
Originalo forma < project
Susiję žodžiai projektas

Vartosenos pavyzdžiai

Miškotvarkos projektinis laikotarpis gali būti pratęstas. Pratęstam laikotarpiui turi būti suformuluoti veiklos tikslai ir patvirtinti sprendiniai. Žin. 2003, Nr. 27-1102, įsakymas.

Mokytojas tikslingai planuoja, organizuoja ir vertina savo veiklą taikydamas IKT (informacines ir komunikacines technologijas), tobulindamas edukacinį procesą tikslingai naudoja IKT, daug dėmesio skiria kompiuterių tinklams ir konstruktyvistinei mokymosi paradigmai (integracinis, projektinis mokymas, mokymas bendradarbiaujant). Žin. 2007, Nr. 87-3463, įsakymas

Mokymo dalies vedėjas [...] skatina ir koordinuoja mokytojų projektinį darbą, teikia dalykinę ir organizacinę pagalbą rengiant ir įgyvendinant projektus. Žin. 2008, Nr. 33-1203, įsakymas.

Projektinis pasiūlymas pagal šio aprašo priede nustatytą formą parengta regiono projekto santrauka konkrečiai veiksmų programos prioriteto įgyvendinimo priemonei, pagal kurią planuojami regionų projektai; šią santrauką apskrities viršininko administracija ar savivaldybės institucija teikia regiono plėtros tarybai. Žin. 2008, Nr. 48-1778, LRV nutarimas.

Akivaizdu, kad būtina kurti mokymo struktūrą, veikiančią projektinės veiklos pagrindu. Žin. 2008, Nr. 89-3560, įsakymas.

Jie [mokytojai] tariasi dėl ugdymo turinio pritaikymo pagal mokinių poreikius, integracijos, projektinių darbų, tvarkaraščio galimybių panaudojimo ir kt. Žin. 2008, Nr. 99-3848, įsakymas.