LT EN
konsoliduotas iš kelių padarytas vienas bendras
Originalo forma < consolidare
Atitikmenys jungtinis, bendras, suvestinis
Susiję žodžiai konsoliduoti

Vartosenos pavyzdžiai

Šio standarto reikalaujama informacija privalo būti pateikiama tik remiantis konsoliduota informacija. Specialusis leidimas, 2004-12-30, Nr. 1, reglamentas 1725/2003.

Jungtinė (konsoliduota) priežiūra atliekama Bankų įstatymo aštuntajame skirsnyje nustatyta tvarka. Žin. 2004, Nr. 125-4530, nutarimas.

Konsoliduotų ataskaitų, kurias pateikia skirtingos ir grynai finansinės patronuojančios įmonės, nepakanka. Įstatymo projekto priedas, 2006-09-19.

Teisės aktų projektų konsoliduotus tekstus parengti iki 2008 m. kovo 17 d. Įsakymas, 2008-02-27.

Įmonės prie metinių konsoliduotųjų finansinių ataskaitų privalo parengti konsoliduotąjį metinį pranešimą. Priėmė LRS, 2008-06-26.

Įmonių grupės konsoliduotoji finansinė atskaitomybė – įmonių grupės finansinės būklės, veiklos rezultatų, pinigų srautų duomenų ir jų aiškinimo rengimas nustatyta forma. Žin. 2008, Nr. 79-3099, įstatymas.