LT EN
patronuoti globoti kontroliuojamas įmones
Originalo forma < patronus
Atitikmenys globoti

Vartosenos pavyzdžiai

Vienetų grupė – grupė, kurią sudaro patronuojantis vienetas ir jo dukterinis arba keli dukteriniai apmokestinamieji vienetai, kuriuose patronuojantis vienetas turi daugiau kaip 25 procentus akcijų (pajų, dalių). Žin., 2001, Nr. 110-3992, įstatymas.

Globojanti (patronuojanti) įmonė – įmonė, kuri turi kitos įmonės įstatinio kapitalo ir (arba) balsavimo teisių dalį, suteikiančią teisę kontroliuoti įmonės veiklą. [...] Finansų įstaiga, kuri globoja (patronuoja) kitas į finansinę grupę įeinančias finansų įstaigas:
1) privalo jas valdyti arba veikti jų veiklą taip, kad visa finansinė grupė kartu ir kiekviena į šią grupę įeinanti finansų įstaiga atskirai veiktų saugiai ir patikimai. Žin. 2002, Nr. 91-3891, įstatymas.

Bankas, kuris globoja (patronuoja) kitas į finansinę grupę įeinančias kontroliuojamas įstaigas, privalo sudaryti konsoliduotą finansinę atskaitomybę. Žin. 2004, Nr. 54-1832, įstatymas.

Žemė, kuri nuosavybės teise priklauso keliems ūkiams, ar yra kelių ūkių nuomojama ir dirbama, bet nesudaro "vientiso produkto grupinės valdos", yra siejama su turėtoju, kuris atlieka didžiausią jos valdymo funkcijų dalį, bet kiekviena dalis remiasi tuo teisiniu žemės naudojimo pagrindu, pagal kurį jį valdo patronuojantis ūkis. Specialusis leidimas, 2004-12-30, Nr. 1, komisijos sprendimas.

Pagal a punkte pateiktą reikalavimą būtina, kad patronuojančioji įmonė ir valdymo arba investicinė įmonė privalo raštu pagrįstai nustatyti strategiją ir tvarką, skirtas išvengti, kad patronuojanti įmonė ir valdymo arba investicinė įmonė nesidalytų informacija, susijusia su naudojimusi balsavimo teisėmis. OL L, 2007-03-09, Nr. 69, direktyva.

Patronuojanti įmonė – įmonė, kuri atitinka bent vieną iš šių kriterijų:
1) įmonė turi daugumą akcininkų ar kitų dalyvių balsų kitoje įmonėje;
2) įmonė, būdama kitos įmonės akcininkė (dalyvė), turi teisę skirti ir atšaukti daugumą šios įmonės administravimo, valdymo ar priežiūros organo narių;
3) įmonė turi galimybę daryti lemiamą įtaką kitai įmonei dėl sudarytų su šia įmone sutarčių arba dėl šios įmonės steigimo sandorio ar įstatų nuostatų;
4) įmonė, kuri dėl sutarčių, sudarytų su kitos įmonės akcininkais (dalyviais), kontroliuoja daugumą šios kitos įmonės akcininkų (dalyvių) balsų;
5) įmonė, kuri, kompetentingos institucijos nuomone, daro lemiamą įtaką kitai įmonei. Žin. 2007, Nr. 125-5092, įstatymas.