LT EN
operatorius organizacija, eksploatuojanti tam tikras priemones ir teikianti paslaugas
Originalo forma operator

Vartosenos pavyzdžiai

Kabelinės retransliacijos operatorius – fizinis arba juridinis asmuo, kuris naudojasi kabelinėmis ar mikrobanginėmis priemonėmis ir bendraisiais priėmimo tinklais, kai televizijos ar radijo stočių signalai paskirstomi į daugiau kaip 40 butų (valdų). Žin. 1999, Nr. 50-1598, įstatymas.

25. Perdavimo tinklų operatorius – juridinis asmuo, valdantis perdavimo tinklus, atliekantis gamybos bei vartojimo balansavimą ir rezervavimą.
26. Skirstomųjų tinklų operatorius – juridinis asmuo, valdantis skirstomuosius tinklus savo aptarnaujamoje teritorijoje.
27. Rinkos operatorius – juridinis asmuo, organizuojantis prekybą elektros energija bei atsiskaitymus tarp gamintojų, tiekėjų ir vartotojų. Žin., 2000, Nr. 66-1984, įstatymas.

Kabelinės televizijos ir MDTV operatorius – asmuo, naudojantis savo arba kito asmens kabelinės televizijos ar MDTV telekomunikacijų tinklą. Žin., 2000, Nr. 75-2272, įstatymas.

numatyta įsteigti specialią struktūrą – Valstybinę radioaktyviųjų atliekų tvarkymo agentūrą, kuri būtų atsakinga už radioaktyviųjų atliekų perdirbimą bei utilizavimą ir veiktų kaip licencijuotas atliekų saugojimo ir utilizavimo operatorius. Žin. 2000, Nr. 111-3593, LRV nutarimas.

Lietuvoje tik viena įmonė (perdavimo tinklo bendrovė) turi tinkamas technines priemones bei reikiamą patirtį rinkos operatoriaus funkcijoms vykdyti. Aiškinamasis raštas, 2001-06-13.

Todėl perdavimo sistemos operatorius turi užtikrinti elektros energijos sistemos saugumą, patikimumą ir efektyvumą bei, atsižvelgiant į šį kontekstą, užtikrinti galimybę naudotis visomis papildomomis paslaugomis, tiek, kiek ši galimybė nepriklauso nuo bet kurios kitos perdavimo sistemos, su kuria yra sujungta jo sistema. 2004 Specialusis leidimas, 2004-12-30, Nr. 1, direktyva 2003/54/EB.

Pagerinti tinklo saugumą perdavimo sistemos operatoriams glaudžiau bendradarbiaujant ir keičiantis informacija bendrų Europos saugumo ir patikimumo standartų nustatymo klausimais. Oficialiau suskirstyti perdavimo sistemos operatorius, kurie atsiskaitytų ES energetikos reguliavimo institucijoms ir Komisijai. Žalioji knyga, 2006-03-08.

Teiginį apie maistingumą arba sveikatingumą pateikiantis maisto verslo operatorius pagrindžia teiginio vartojimą. Oficialusis leidinys L, 2006-12-30, Nr. 404, reglamentas.