LT EN
vitrina informacinėse technologijose naudojamas duomenų pateikimo būdas
Originalo forma vitrine

Vartosenos pavyzdžiai

[...] duomenų vitrina - standartinis BI technologijose naudojamas duomenų teikimo būdas jų naudotojams. Jo esmė yra tai, kad dirbantis TDS darbo vietoje TDS naudotojo darbuotojas savo kompiuterio ekrane mato suskirstytus į klases objektus - jam leidžiamų naudotis teikiamų iš TDS duomenų pavadinimus ir keliamas duomenims sąlygas, pasirinkdamas tuos objektus suformuoja duomenų užklausą, paspausdamas kompiuterio klavišą ją pateikia ir, TDS programinei įrangai surinkus arba apskaičiavus reikalingus duomenis, juos gauna. Po to, naudodamasis TDS programinės įrangos galimybėmis, jis gali gautus teikiamus iš TDS duomenis analizuoti, rengti pagal juos informaciją, ataskaitas, jas formatuoti, išsaugoti ir platinti;
3.9. duomenų vitrinos eksponavimas - TDS valdytojo veiksmai, kuriais TDS naudotojo darbuotojui sudaromos sąlygos matyti duomenų vitrinos objektus, užklausti ir gauti teikiamus iš TDS duomenis bei jais naudotis ir kurie atliekami vadovaujantis TDS valdytojo sutartimi su TDS naudotoju dėl TDS naudojimo (toliau vadinama - sutartis dėl TDS naudojimo) ir kitais teisės aktais; [...]
TDS duomenų parengimo sritis. Ji skirta teikiamų į TDS duomenų priėmimui, jų integravimui ir sukėlimui į duomenų vitrinas. Žin. 2007, Nr. 96-3905, įsakymas.