LT EN
modulinis susijęs su moduliu
Originalo forma modular
Susiję žodžiai modulis

Vartosenos pavyzdžiai

Suaugusiųjų mokymo centras (toliau - centras) yra švietimo įstaiga, kurioje vyksta: bendrojo lavinimo pagrindinės ir vidurinės mokyklos kurso nuoseklus ir modulinis mokymasis. Žin. 2001, Nr. 53-1901, įsakymas.

[...] laipsniškai pereiti prie kreditinio modulinio kaupiamojo mokymosi. Žin. 2005, Nr. 12-391, LRV nutarimas.

Modulinis mokymasis - suaugusiųjų pradinio, suaugusiųjų pagrindinio ir suaugusiųjų vidurinio ugdymo programų ar dalykų programų modulių mokymasis stacionaria ar neakivaizdine forma. Modulinio mokymosi klasė – iki 5 dalykų modulių pasirinkusių mokinių grupė, kurios minimalų mokinių skaičių nustato steigėjas. Moduliniu būdu asmuo gali mokytis ne daugiau kaip 5 suaugusiųjų pradinio, pagrindinio ar vidurinio ugdymo programos dalykų. [...] Mokymo sutartyje dėl neakivaizdinio mokymosi aptariama:
7.1. ugdymo programa, į kurią asmuo priimamas mokytis;
7.2. mokymosi būdas (nuoseklusis ar modulinis), kurį mokinys pasirenka mokytis neakivaizdžiai. Žin. 2007, Nr. 95-3859, įsakymas.