LT EN
lobistinis susijęs su lobizmu
Originalo forma lobbyistic
Susiję žodžiai lobizmas, lobistas

Vartosenos pavyzdžiai

Lobistui ir lobistinės veiklos užsakovui draudžiama sulygti dėl tokio lobistinių paslaugų apmokėjimo, kai atlyginimo dydis priklauso nuo konkretaus teisės akto pakeitimo, papildymo, pripažinimo netekusiu galios ar atmetimo arba naujo teisės akto priėmimo ar nepriėmimo. Žin. 2000, Nr. 56-1644, įstatymas.

Lietuvos Seimas antradienį priėmė lobistinę veiklą reglamentuojantį įstatymą. Šiuo, visiškai nauju Lietuvos įstatymų leidybai teisės aktu, reguliuojama asmenų daroma įtaka teisės aktų leidybai, reglamentuojama lobistinės veikla, jos kontrolė ir atsakomybės už įstatymo pažeidimus. Delfi.lt inf. 2000.

Lobistinė veikla – fizinio ar juridinio asmens atlygintini ar neatlygintini veiksmai, kuriais siekiama daryti įtaką, kad lobistinės veiklos užsakovo interesais būtų keičiami, papildomi ar pripažįstami netekusiais galios teisės aktai, priimami ar nepriimami nauji teisės aktai. Žin. 2003, Nr. 35-1461, įstatymas.

Lobistiniai
energijos išteklius importuojančių, perdirbančių ir realizuojančių ūkio subjektų interesai gali stabdyti vietinių atsinaujinančiųjų energijos išteklių naudojimą. Žin. 2003, Nr. 89-4029, LRV nutarimas.

Įstatymo projektas yra parengtas, vykdant korupcijos valstybinėje tarnyboje prevenciją, siekiant skatinti legalią lobistinę veiklą, užkirsti kelią nelegaliam lobizmui bei užtikrinti skaidresnę Lietuvos teisės aktų leidybą. Aiškinamasis raštas, 2004-08-16.

Komisija aiškiai pabrėžė teisėtą ir naudingą lobistinės veiklos vaidmenį demokratinėje sistemoje. EK komunikatas, 2007-03-21.

Vyriausybės politika, taip pat ir užsienio politika, bus apsaugota nuo neskaidrių lobistinių interesų ir įtakų. Žin. 2008, Nr. 146-5870, LRV nutarimas.

Bibliotekininkėms - mero padėkos ir lobistiniai pažadai [antraštė] intern. inf. 2005.

Del saules energijos panaudojimo, tai yra tik vienas efektyvus sios energijos isisavinimo budas - lobistinis /korupcinis kelias, istraukint EU arba mokesciu moketoju pinigus. supermama.lt kom. 2010.