LT EN
koridorius siaura besit?sianti erdv?, pasiyminti ypatingomis s?lygomis (ir prk. r.)
Originalo forma corridor

Vartosenos pavyzdžiai

Inaudojant modernizuot? I ir IX Europos transporto koridori? galimybes, bus padidintos tranzito apimtys, Lietuvos ve?jai integruosis? Baltijos j?ros regiono ir kontinentinės Europos transporto paslaugų rink?. Strategijos priedas, 2002-07-05.

MG [Muitinės mobiliosios grupės] automobilis turi b?ti pastatomas taip, kad MG pareig?nui priėjus prie sustabdytos transporto priemonės b?tų sudaromas saugus koridorius dokumentų paėmimui ir tikrinimui, užtikrinami kiti saugaus eismo ir stabdymo reikalavimai. Žin. 2004, Nr. 172-6370, įsakymas.

Komisija [...] sukuria, nepažeisdama transporto koridorių apibrėžimo, atitinkamus transporto koridorių analizės metodus, taikomus visoms susijusioms transporto r?'b1šims. Kuriant transporto koridorių koncepcij? turėtų b?ti atsižvelgta į poreikį sujungti visas valstybes nares ir regionus į transeuropinį transporto tinkl?, ypa? į poreikį sujungti salas, regionus, neturin?ius prieigos prie j?ros, ir periferinius regionus su centriniais S?jungos regionais. Specialusis leidimas, 2004-12-30, Nr. 1, sprendimas.

Europos S?jungos komisija 2003 metais skyrė technin? pagalb? paraiškoms rengti IX transporto koridoriaus tr?kstamoms grandims Lietuvoje tiesti. Komiteto išvada, 2006-11-15.

Europos lygmens pastangos remti transporto koridorius, gerinti krovinių ir eismo valdym?, paprastinti administravimo tvark? ir gerinti kokyb? yra ypa? svarbios atsižvelgiant į tarpvalstybinius transporto koridorių ypatumus, į didėjan?ias per sienas gabenamų krovinių apimtis ple?iantis vidaus rinkai, į augimo ir prekybos galimybes už ES išorinių sienų. EK komunikatas, 2007-10-18.

Prisitaikyti reiškia rasti b?dų, kaip veiksmingiau naudoti vandenį, sukurti sausrai atsparius pasėlius, užtikrinti, kad esant karš?io bangoms b?tų reikiamai pasir?pinta silpnais ir senyvais žmonėmis, ta?iau taip pat palikti sausumos koridorius, kad augalai ir gyv?nai galėtų lengviau migruoti ir kad pakran?ių zonose b?tų sustiprintos apsaugos nuo potvynių priemonės. EK komunikatas, 2008-07-02.

Ekologinis tinklas - gamtinio karkaso dalis, jungianti didžiausi? bioekologin? svarb? turin?ias buveines, jų aplink? bei gyv?nų ir augalų migracijos koridorius. Įstatymo projektas, 2008-11-07.

Komunikacinis koridorius - nuosavybės ar patikėjimo teise savivaldybės valdoma žemės juosta tarp gatvių raudonų linijų, kelių apsaugos arba žaliojoje zonoje, skirta požeminių ir antžeminių inžinerinės infrastrukt?ros objektų (komunalinių inžinerinių tinklų ir įrenginių) statybai ir eksploatacijai; šios juostos plotis priklauso nuo esamų, perspektyvinių inžinerinių tinklų kiekio. Komunikacinių koridorių naudojimo tvark? nustato savivaldybių tarybos. Priėmė LRS, 2008-11-11.