LT EN
koridorius siaura besitęsianti erdvė, pasižyminti ypatingomis sąlygomis (ir prk. r.)
Originalo forma corridor

Vartosenos pavyzdžiai

Išnaudojant modernizuotų I ir IX Europos transporto koridorių galimybes, bus padidintos tranzito apimtys, Lietuvos vežėjai integruosis į Baltijos jūros regiono ir kontinentinės Europos transporto paslaugų rinką. Strategijos priedas, 2002-07-05.

MG [Muitinės mobiliosios grupės] automobilis turi būti pastatomas taip, kad MG pareigūnui priėjus prie sustabdytos transporto priemonės būtų sudaromas saugus koridorius dokumentų paėmimui ir tikrinimui, užtikrinami kiti saugaus eismo ir stabdymo reikalavimai. Žin. 2004, Nr. 172-6370, įsakymas.

Komisija [...] sukuria, nepažeisdama transporto koridorių apibrėžimo, atitinkamus transporto koridorių analizės metodus, taikomus visoms susijusioms transporto rū'b1šims. Kuriant transporto koridorių koncepciją turėtų būti atsižvelgta į poreikį sujungti visas valstybes nares ir regionus į transeuropinį transporto tinklą, ypač į poreikį sujungti salas, regionus, neturinčius prieigos prie jūros, ir periferinius regionus su centriniais Sąjungos regionais. Specialusis leidimas, 2004-12-30, Nr. 1, sprendimas.

Europos Sąjungos komisija 2003 metais skyrė techninę pagalbą paraiškoms rengti IX transporto koridoriaus trūkstamoms grandims Lietuvoje tiesti. Komiteto išvada, 2006-11-15.

Europos lygmens pastangos remti transporto koridorius, gerinti krovinių ir eismo valdymą, paprastinti administravimo tvarką ir gerinti kokybę yra ypač svarbios atsižvelgiant į tarpvalstybinius transporto koridorių ypatumus, į didėjančias per sienas gabenamų krovinių apimtis plečiantis vidaus rinkai, į augimo ir prekybos galimybes už ES išorinių sienų. EK komunikatas, 2007-10-18.

Prisitaikyti reiškia rasti būdų, kaip veiksmingiau naudoti vandenį, sukurti sausrai atsparius pasėlius, užtikrinti, kad esant karščio bangoms būtų reikiamai pasirūpinta silpnais ir senyvais žmonėmis, tačiau taip pat palikti sausumos koridorius, kad augalai ir gyvūnai galėtų lengviau migruoti ir kad pakrančių zonose būtų sustiprintos apsaugos nuo potvynių priemonės. EK komunikatas, 2008-07-02.

Ekologinis tinklas - gamtinio karkaso dalis, jungianti didžiausią bioekologinę svarbą turinčias buveines, jų aplinką bei gyvūnų ir augalų migracijos koridorius. Įstatymo projektas, 2008-11-07.

Komunikacinis koridorius - nuosavybės ar patikėjimo teise savivaldybės valdoma žemės juosta tarp gatvių raudonų linijų, kelių apsaugos arba žaliojoje zonoje, skirta požeminių ir antžeminių inžinerinės infrastruktūros objektų (komunalinių inžinerinių tinklų ir įrenginių) statybai ir eksploatacijai; šios juostos plotis priklauso nuo esamų, perspektyvinių inžinerinių tinklų kiekio. Komunikacinių koridorių naudojimo tvarką nustato savivaldybių tarybos. Priėmė LRS, 2008-11-11.