LT EN
direktyva ES norminis aktas, kuriame nustatomi tikslai, kuriuos turi pasiekti valstybės narės
Originalo forma directive

Vartosenos pavyzdžiai

Direktyvos perkėlimas numatytas direktyvų perkėlimo plane. Aiškinamasis raštas, 2005-12-29.

Nuostatai parengti pagal Europos Sąjungos direktyvą 92/58/EEC dėl minimalių reikalavimų įrengiant darbo saugos ir (arba) sveikatos apsaugos ženklus. Žin. 2005, Nr. 152-5630, įsakymas.

Siūloma priimti direktyvą, kurioje būtų numatyta nauja padangų ženklinimo sistema kuro efektyvumą didinančių padangų paklausai rinkoje skatinti. EK komunikatas, 2008-11-13.

Sveikatos ir vartotojų apsaugos srityje dėl vėlavimo perkelti direktyvas į nacionalinę teisę pradėta daugiau kaip 330 pažeidimų nagrinėjimo procedūrų. EK ataskaita, 2008-11-18.

Direktyva 2004/8/EB numatyta, kad valstybės narės privalo sukurti didelio naudingumo termofikacijos būdu gaminamos elektros energijos kilmės garantijų sistemą. EK sprendimas, 2008-11-19.

Maisto papildų pateikimo rinkai taisyklės buvo iš dalies suderintos 2002 m. birželio 10 d. Europos Parlamento ir Tarybos direktyva 2002/46/EB [1] dėl valstybių narių įstatymų, susijusių su maisto papildais, suderinimo. EK ataskaita, 2008-12-05.

Valstybės narės pateikia Komisijai šios direktyvos taikymo srityje priimtų pagrindinių nacionalinės teisės aktų nuostatų tekstus. ES Ministrų Tarybos direktyva, 2008-12-16.