LT EN
akreditacija procedūra, kuria valdžios įgaliota įstaiga oficialiai pripažįsta, kad fizinis ar juridinis asmuo kompetentingas atlikti tam tikrus darbus arba objektas atitinka nustatytus kriterijus
Originalo forma accréditation
Susiję žodžiai akredituoti, akreditacinis

Vartosenos pavyzdžiai

Bandymų laboratorijų, sertifikacijos ir kontrolės įstaigų atitiktis reglamentuose nustatytiems reikalavimams ir pasirengimas atlikti juose nustatytas atitikties įvertinimo procedūras įrodomi įvertinant siūlomas paskirti tokias įstaigas akreditacijos dokumente „AD 5.12:2004 Atitikties įvertinimo įstaigų, siūlomų paskelbti (notifikuoti), įvertinimas. Bendrieji reikalavimai", patvirtintame Nacionalinio akreditacijos biuro 2004 m. gegužės 10 d. įsakymu Nr. V-43, nustatyta tvarka, o atitiktis LST EN 45000 ir LST EN ISO/IEC 17000 serijų standartams įrodoma jas akredituojant. Žin. 2006, Nr. 77-2985, LRV nutarimas.

Akreditacija nėra privaloma procedūra, ji yra laisvanoriška, todėl galimi ir kiti alternatyvūs kompetencijos įvertinimo būdai. Pavyzdžiui, šiuo metu be akreditacijos yra žinomas ir pripažįstamas savideklaracijos būdas, tačiau gali atsirasti ir kitokie. Komiteto išvada, 2006-06-06.