LT EN
akreditacija proced?ra, kuria valdios ?galiota ?staiga oficialiai pripa?sta, kad fizinis ar juridinis asmuo kompetentingas atlikti tam tikrus darbus arba objektas atitinka nustatytus kriterijus
Originalo forma accrditation
Susiję žodžiai akredituoti, akreditacinis

Vartosenos pavyzdžiai

Bandym? laboratorij?, sertifikacijos ir kontrol?s?staig? atitiktis reglamentuose nustatytiems reikalavimams ir pasirengimas atlikti juose nustatytas atitikties?vertinimo proced?ras?rodomi?vertinant si?lomas paskirti tokias?staigas akreditacijos dokumente „AD 5.12:2004 Atitikties?vertinimo?staig?, si?lom? paskelbti (notifikuoti),?vertinimas. Bendrieji reikalavimai, patvirtintame Nacionalinio akreditacijos biuro 2004 m. geguž?s 10 d.?sakymu Nr. V-43, nustatyta tvarka, o atitiktis LST EN 45000 ir LST EN ISO/IEC 17000 serij? standartams?rodoma jas akredituojant. in. 2006, Nr. 77-2985, LRV nutarimas.

Akreditacija n?ra privaloma proced?ra, ji yra laisvanorika, tod?l galimi ir kiti alternatyv?s kompetencijos?vertinimo b?dai. Pavyzdiui, iuo metu be akreditacijos yra inomas ir pripa?stamas savideklaracijos b?das, ta?iau gali atsirasti ir kitokie. Komiteto ivada, 2006-06-06.