LT EN
auditorius asmuo, atliekantis auditą (ir turintis teisę tai daryti)
Originalo forma < auditus
Susiję žodžiai auditas, auditavimas, auditinis, audituoti

Vartosenos pavyzdžiai

Vidaus auditorius - viešojo juridinio asmens vidaus audito tarnybos valstybės tarnautojas arba darbuotojas, atliekantis vidaus auditą šio Įstatymo ir kitų teisės aktų nustatyta tvarka. Žin. 2002, Nr. 123-5540, įstatymas.

Patikrinimus vykdys nepriklausomas auditorius. EK pasiūlymas, 2007-06-13.

galima atsižvelgti į nacionalinių ir Bendrijos auditorių atlikto audito rezultatus. OL L, 2007-05-10, Nr. 120, reglamentas.

Prieš pradedant audituoti projektą, auditoriui rekomenduojama, remiantis šio tvarkos aprašo 16 punkte išvardytais vertinimo rodikliais, parengti klausimų anketą. Žin. 2008, Nr. 73-2855, įsakymas.