LT EN
reitingas asmens, institucijos, reikinio kiekybinis ?vertinimas, padedantis palyginti vienos r?ies objektus, nustatyti j? viet? vertinimo skal?je (Interleksis)
Originalo forma rating
Susiję žodžiai reitingavimas, reitingistas, reitinguotojas, reitinguoti

Vartosenos pavyzdžiai

Pagal mano kontrakt? su „Lietuvos rytu aš?sipareigoju rengti aukt? reiting? turin?i? program?. LR 1996.

Lietuvos dviratinink? pagerino tarptautin? reiting?. LR 1997.

turi b?ti gauta finans??staigos, kurios ilgalaikio skolinimosi reitingas yra ne maesnis kaip „A- pagal tarptautin?s reiting? agent?ros Fitch Ratings suteikt? reiting? arba „A3 pagal tarptautin?s reiting? agent?ros Moody's suteikt? reiting?, arba „A- pagal tarptautin?s reiting? agent?ros Standard & Poor's suteikt? reiting?, nuomon? apie akcij??vertinim?. in., 2007, Nr. 76-3004,?statymas.

nuo 2006 m. vasario m?nesio Brazilijos skolinimosi reiting? padidino dvi svarbiausios kredito reitingo agent?ros. EK ataskaita, 2007-02-23.

Be to, kandidatai nurod?, kad jiems yra inoma, jog jie patys ir j? artimieji yra u juos balsav? ir skyr? pirmumo balsus, ta?iau oficialiai pranetuose rinkim? rezultatuose jiems yra nurodyta nulis reitingo bals?. 2007-03-04, Vyriausiosios rinkim? komisijos sprendimas.

iuo atveju visoms?mon?ms taikoma vienoda kapitalo s?naud? norma (pvz., nustatytas procentas), atitinkanti sum?, didesn? u neriziking? pal?kan? norm?, kuri b?t? taikoma (per)draudimo?monei, kuriai nustatytas BBB reitingas, norin?iai padidinti tinkam? nuosav? l?? sum?. 2008-02-26, EK pasi?lymas.

jeigu subjektas investuoja? ne nuosavyb?s vertybinius popierius, nurodyti, ar tai vyriausybi? ar?moni? ne nuosavyb?s vertybiniai popieriai, kokia j? trukm? bei reitingo reikalavimai. in. 2008, Nr. 39-1447, LRV nutarimas.

Pavyzdiui, 2007 m. 75 % docent?, dirban?i? deimties auk?iausi? reiting? turin?i? JAV universitet? ekonomikos fakultetuose, bakalauro laipsn? buvo?gij? ne JAV. EK komunikatas, 2008-05-23.

skai?iuojamas kandidat?? Seimo narius reitingas ir i? kandidat? s?ra? galutin? eil? nustatoma pagal rink?j? pareikt? nuomon?. 2008-06-17, aikinamasis ratas.