LT EN
agreguoti formuoti ką kaip stambesnę grupę
Originalo forma aggregare
Susiję žodžiai agregavimas

Vartosenos pavyzdžiai

Kadastro duomenų vartotojams gali būti generuojami nestandartinės struktūros agreguoti Kadastro duomenys. Žin. 2004, Nr. 105-3900, įsakymas.

IS saugomi duomenys pagal viešumo kriterijų skirstomi į viešuosius (agreguot i, statistiniai duomenys) ir viešai neskelbtinus (asmens duomenys). [...] Šie agreguoti vienetai toliau yra vadinami „neadministraciniais vienetais". [...] Teoriškai nėra jokių kliūčių ketvirtinėms sąskaitoms panaudoti metinių sąskaitų išdėstymo schemą, nes ji yra tokia pati. Tačiau dažniausiai yra naudinga supaprastinti ir agreguoti tą schemą tam, kad kiek galima greičiau būtų gauti patikimi ketvirtiniai duomenys. Specialusis leidimas, 2004-12-30, Nr. 1, reglamentas.

Pateikiami detalūs mokesčių mokėtojų - JA ir nuasmeninti bei agreguoti mokesčių mokėtojų - FA duomenys. Žin. 2007, Nr. 116-4757, įsakymas.