LT EN
deleguotas perduotas, paskirtas; įgaliojamasis; kuriuo perduodami įgaliojimai
Originalo forma < delegare
Susiję žodžiai deleguoti

Vartosenos pavyzdžiai

Mokyklos steigėjas (savivaldybės mokyklos – savivaldybės administracijos švietimo skyrius, turintis steigėjo deleguotus įgaliojimus) nustato mokyklai jos aptarnaujamą teritoriją ir minimalų moksleivių skaičių klasėje. Žin. 2002, Nr. 20-809, įsakymas.

Karinių teritorijų kontrolės režimą ir vidaus tvarką pagal savo kompetenciją nustato krašto apsaugos ministras, kariuomenės vadas arba tam deleguotus įgaliojimus turintys dalinių, kitų karinių vienetų, tarnybų ar kitų krašto apsaugos institucijų vadai (viršininkai). Priėmė LRS, 2003-03-13.

Deleguotasis
teisės aktas gali įsigalioti tik tada, jei per įstatymo galią turinčio teisės akto nustatytą laikotarpį Europos Parlamentas arba Taryba nepareiškia prieštaravimo. [...] Deleguotų teisės aktų pavadinime įrašomas būdvardis „deleguotas " ar „deleguota ". Oficialusis leidinys C 115, 51 tomas 2008 m. gegužės 9 d. Sutarties dėl Europos Sąjungos veikimo suvestinė redakcija 2008/C 115/01.

Kai Komisija priima deleguotą aktą, ji nedelsiant vienu metu apie jį praneša Europos Parlamentui ir Tarybai. ES Ministrų tarybos pozicija, 2010-02-15.

Europos Parlamentas arba Taryba gali pareikšti prieštaravimus dėl deleguotojo teisės akto per du mėnesius nuo pranešimo datos. 2010-03-29, EK pasiūlymas.