LT EN
sertifikuoti atlikti sertfikacijos procedūrą
Originalo forma < certificat
Susiję žodžiai desertifikavimas, desertifikuoti, sertifikacija, sertifikatas, sertifikavimas

Vartosenos pavyzdžiai

Visuose Lietuvos Respublikos jūrų laivų registre įregistruotuose laivuose gali būti sumontuoti ir eksploatuojami tik tokie laivo įrenginiai, kurie pagaminti, išbandyti ir sertifikuoti pagal susisiekimo ministro patvirtintus Laivų įrenginių sertifikavimo nuostatus. Žin., 2000, Nr.75-2264, įstatymas.

Ekologiški žemės ūkio ir maisto produktai - sertifikuoti žemės ūkio produktai, auginami, perdirbami, ženklinami ir realizuojami pagal šių Taisyklių reikalavimus. Žin. 2002, Nr. 84-3658, įsakymas.

Pasiekti, kad 2006 metais sertifikuoti ekologinės žemės ūkio gamybos plotai sudarytų iki 5 proc. visų žemės ūkio naudmenų. Žin. 2002, Nr. 115-5177, įsakymas.

valstybės narės laikydamosi bendrų reikalavimų turės sertifikuoti bendroves, norinčias įsivežti su gynyba susijusius produktus pagal kitose valstybėse narėse išduotas bendrąsias licencijas. EK pasiūlymas, 2007-12-05.

Leidimo sertifikuoti ekologinę gamybą, produkcijos perdirbimą ir tiekimą rinkai suteikimo taisyklės (toliau - taisyklės) nustato leidimo užsiimti ekologinės gamybos, perdirbimo ir tiekimo rinkai sertifikavimu (toliau - leidimas) pagal 1991 m. birželio 24 d. Tarybos reglamento [...] nustatytus reikalavimus gavimo tvarką. 2008-06-12, parengė ŽŪM.