LT EN
profilinis susijęs su mokymo kryptimi
Originalo forma < profile
Susiję žodžiai profiliavimas, profilis

Vartosenos pavyzdžiai

ĮSAKAU: 1.Tvirtinti Profilinio mokymo modelį ir profilinio mokymo planus (priedas). [...] Moksleiviams sudaromos sąlygos apsispręsti ir pasirengti profiliniam mokymui. Žin. 1998, Nr. 58-1633, įsakymas.

Profilinis mokymas įgyvendinamas moksleivius suburiant į palyginti pastovias grupes pagal profilius, pakraipas, atskirus dalykus ar skirtingus dalyko kursus, moksleivių siekius ar(ir) kt. Profilinio mokymo turinį sudaro: bendrojo lavinimo branduolys; profilio turinys; pakraipos turinys. Žin. 2002, Nr. 38-1414, įsakymas.

Per šį laikotarpį iš esmės baigtas formuoti naujas bendrojo ugdymo turinys, pereita prie 6 metų trukmės pagrindinio mokymo, įvestas profilinis mokymas ir valstybiniai brandos egzaminai. Žin. 2002, Nr. 54-2130, LRV nutarimas.

Profilinio mokymo modelį pakeisti modeliu, pagal kurį suteikiamas bazinis vidurinis išsilavinimas ir sudaromos sąlygos individualiems mokymosi poreikiams. Žin., 2006, Nr. 112-4273, LRV nutarimas.