LT EN
klasterizacija pramoninių grupių kūrimas
Originalo forma clusterization
Susiję žodžiai klasteris, klasterizuoti

Vartosenos pavyzdžiai

Skatinti eksportuojančių įmonių veiklą – tirti rinkų liberalizavimo poveikį, fiskalinėmis priemonėmis ir ES struktūrinių fondų lėšomis remti mokslinius tyrimus ir inovacijų potencialo stiprinimą, diegti klasterizacijos koncepciją, inovacinių projektų subsidijavimo tvarką. Žin., 2005, Nr. 139-5019, LRV nutarimas.

2006 metais buvo pradėti įgyvendinti klasterizaciją skatinantys projektai taip pat buvo vykdomi projektai, susiję su atskiru pramonės sektorių konkurencingumu. Ataskaita, 2007-09-26.

2007 metais Ūkio ministerija skyrė lėšas klasterizaciją skatinantiems projektams įgyvendinti. Vienas svarbiausiųjų projektų – viešųjų įstaigų Lietuvos inovacijų centro, Lietuvos ekonominės plėtros agentūros ir Žinių visuomenės instituto projektas „Gebėjimų formuoti įmonių tinklinės veiklos (klasterizacijos) procesus stiprinimas". Projekto vykdytojai sukurs institucinį klasterių paramos tinklą, kurio nariai įgis kompetencijas, reikalingas klasterizacijos procesui Lietuvoje paskatinti ir jam sėkmingai įgyvendinti. Žin. 2008, Nr. 39-1432, LRV nutarimas.