LT EN
kontekstualumas sąsaja su aplinka, konktekstu
Originalo forma contextuality

Vartosenos pavyzdžiai

Rengiant bei vertinant šiuolaikinius vadovėlius turi būti atsižvelgiama į tai, kaip laikomasi pagrindinių vadovėlio metodinių principų: [...] Kontekstualumo – vadovėlio medžiaga turi atitikti profesinės veiklos kontekstą. Žin. 2004, Nr. 56-1959, įsakymas.

Ugdymo turinio darninimo pradžia turėtų būti bendrųjų programų ir išsilavinimo standartų kritiškas peržiūrėjimas, kuris remtųsi aiškiais turinio atrankos kriterijais, juos derinant: kūrinių kontekstualumas, atitiktis bręstančios asmenybės poreikiams, psichologiniam ir emociniam pasirengimui. Žin. 2005, Nr. 77-2800, įsakymas.

Švietimo sistemos principai yra šie: [...] kontekstualumas – švietimo sistema yra glaudžiai susieta su krašto ūkinės, socialinės, kultūrinės raidos kontekstu, kartu su juo atsinaujina ir atitinka nuolat kintančias visuomenės reikmes. Priėmė LRS, 2007-07-04.

Nors investicijos į profesinio mokymo sistemą nuolat didėja, ir toliau lieka esminės problemos: nepakankama teikiamų paslaugų kokybė ir dalies profesijos mokytojų kvalifikacija, neužtikrintas mokymo programų kontekstualumas rinkos poreikių atžvilgiu, modernizuotina mokymo bazė. Žin. 2008, Nr. 122-4647, įsakymas.