LT EN
inovacija naujas dalykas, naujovė (Interleksis)
Originalo forma innovatio
Susiję žodžiai inovacinis, inovatyvumas, inovatyvus, inovacinis, inovatyvumas

Vartosenos pavyzdžiai

Lietuvos mokslo ir technologijų plėtra per inovacijoms imlią ūkio infrastruktūrą, ir specialias inovacijų skatinimo programas bei sistemas (inovacijų diegimo bei plėtojimo technologinius parkus, valstybės finansuojamus žvalgomuosius projektus, inovacinius centrus, šių centrų informacines sistemas bei duomenų bazes ir pan.) padės transformuoti naujus ar įsisavintus išradimus į rinkos produktus bei paslaugas ar sprendimus, galinčius konkuruoti pasaulinėje rinkoje. 2001-11-26, strategija.

Inovacija – naujų technologijų, idėjų, metodų kūrimas ir komercinis pritaikymas pateikiant rinkai naujus arba patobulintus produktus ir procesus. Žin. 2003, Nr. 69-3119, įstatymas.

Projektų pagal KPP priemones „Žemės ūkio valdų modernizavimas", „Miškų ekonominės vertės didinimas", „Žemės ūkio produktų perdirbimas ir pridėtinės vertės didinimas", „Kaimo turizmo veiklos skatinimas" inovatyvumas vertinamas ir pirmenybė teikiama inovatyvios veiklos ūkiams, įmonėms pagal diegiamus keturis kriterijus:
3.1. produkto inovacija;
3.2. technologinio proceso inovacija;
3.3. organizacinė inovacija;
3.4. mokslo inovacija . Žin. 2007, Nr. 110-4528, įsakymas.

Kad būtų įgyvendinta penktoji laisvė (laisvas žinių judėjimas) ir kartu su valstybėmis narėmis sukurta tikra Europos mokslinių tyrimų erdvė, turi būti stiprinami visi trys žinių trikampio elementai: moksliniai tyrimai, inovacijos ir švietimas. EK komunikatas, 2007-12-11.

Patentai yra vienas svarbiausių veiksnių, skatinančių inovacijas, augimą ir konkurencingumą. Aiškinamasis raštas, 2008-03-19.

Šie sunkumai gali neigiamai paveikti veiksmų valdymą, ypač vykdant Bendrijos prioritetinių sričių, tokių kaip aplinkosauga, socialinė įtrauktis, moksliniai tyrimai, inovacijos ar energetika, projektus. EK pasiūlymas, 2008-09-15.