LT EN
interoperabilumas kelių sistemų gebėjimas keistis duomenimis ir jais pasinaudoti
Originalo forma interoperability
Atitikmenys sąveikumas

Vartosenos pavyzdžiai

S k i r i u finansinę paramą [...] 1.1. Informacinės visuomenės plėtros komiteto prie Lietuvos Respublikos Vyriausybės projektui „Viešojo administravimo institucijų informacinių sistemų interoperabilumo – sistemų sąveikos gebos sukūrimas" (paraiškos kodo Nr. BPD2004-ERPF-3.3.0-02-04-026) įgyvendinti iki 6 424 620, 00 (šešių milijonų keturių šimtų dvidešimt keturių tūkstančių šešių šimtų dvidešimt litų) litų (paramos lyginamoji dalis nuo visų projekto tinkamų finansuoti išlaidų – 100 proc.). Žin. 2005, Nr. 143-5213, įsakymas.

T v i r t i n u Viešojo administravimo institucijų informacinių sistemų interoperabilumo sistemos nuostatus. [...] interoperabilumas – kelių sistemų, kompiuterių arba programų gebėjimas keistis duomenimis ir pasinaudoti tais duomenimis. [...] Viešojo administravimo institucijų informacinių sistemų interoperabilumo sistemos nuostatai (toliau vadinama – Nuostatai) reglamentuoja Viešojo administravimo institucijų informacinių sistemų interoperabilumo (sąveikumo) sistemos (toliau vadinama – VAIISIS) paskirtį, steigimo pagrindą. Žin. 2008, Nr. 93-3698, įsakymas.

[...] kitų institucijų turimi duomenys, reikalingi projekto metu įdiegtoms paslaugoms teikti, turi būti gaunami naudojantis Viešojo administravimo institucijų informacinių sistemų interoperabilumo sistemos (toliau vadinama – VAIISIS) duomenų mainų sistema. Žin. 2008, Nr. 110-4222, įsakymas.

Informacinės visuomenės plėtros komitetas prie LRV (IVPK) įgyvendino ES struktūrinių fondų projektą, kurio metu buvo sukurta nauja Viešojo administravimo institucijų informacinių sistemų interoperabilumo sistema (VAIISIS). intern. inf. 2008.