LT EN
programavimas programų sudarymas ir įgyvendinimas
Originalo forma programming
Susiję žodžiai programuoti

Vartosenos pavyzdžiai

Patvirtintas 291 projektas, apimantis 50 % visam programavimo laikotarpiui skirtų lėšų. Komisijos ataskaita COM/2006/780.

Daugiamečiu programavimu turėtų būti siekiama fondų tikslų užtikrinant galimybę gauti būtinus finansinius išteklius ir Bendrijos bei valstybių narių bendrų veiksmų nuoseklumą ir tęstinumą. [...] Valstybės narės prireikus kiekvieną iš atitinkamų partnerių, ypač regionus, įtraukia į programavimo veiklą įvairiais programavimo etapais laikydamosi kiekvienam etapui nustatytų terminų. Oficialusis leidinys L, 2006-07-31, Nr. 210, Tarybos reglamentas.

Iš ES struktūrinių fondų pagal Lietuvos 2004-2006 metų bendrojo programavimo dokumentą, patvirtintą Lietuvos Respublikos Vyriausybės 2004 m. rugpjūčio 2 d. nutarimu Nr. 935 (Žin., 2004, Nr. 123-4486), buvo teikiama parama energijos vartojimo efektyvumui visuomeniniuose pastatuose padidinti. Žin. 2007, Nr. 76-3024, ministro įsakymas.