LT EN
subsidija ekonominė pagalba privačiajam sektoriui – kurių nors prekių gamintojams arba vartotojams (Interleksis)
Originalo forma subsidium
Susiję žodžiai antisubsidija, subsidijavimas, subsidijuoti, subsidinis

Vartosenos pavyzdžiai

Išlaidos turi būti realios, registruotos subsidijų gavėjo apskaitoje ar mokesčių dokumentuose, ir jas turi būti įmanoma identifikuoti bei patikrinti. Reglamentas, 2001-07-30.

Vadovaujantis Pagrindinio reglamento 3 straipsnio 4 dalies a punktu, eksporto subsidija yra nustatyta įstatymu, kadangi subsidijos neįmanoma gauti be įsipareigojimo eksportuoti prekes, ir todėl subsidija laikoma specifine ir kompensuojamąja. Reglamentas, 2002-01-28.

Subsidija – tai mažareikšmė valstybės pagalba, nepažeidžianti konkurencijos sąlygų, sudaranti galimybę įmonei greičiau įgyvendinti verslo projektą, padidinti gamybos apimtį, išsaugoti arba sukurti naujų darbo vietų. Subsidijos verslo projektams pagal šią tvarką gali būti teikiamos tik įmonėms, veikiančioms tokiuose rajonuose, kuriuose nedarbo lygis ženkliai viršija šalies vidurkį (daugiau kaip 15 proc.) ir tik tuo atveju, jei valstybės pagalba, išreikšta subsidijos ekvivalentu, yra ne didesnė kaip 400 tūkst. litų vienam pagalbos gavėjui trejiems metams, skaičiuojant nuo metų, kuriais ši pagalba pradėta teikti. Žin. 2002, Nr. 117-5281, įsakymas.

Kol valstybės subsidija nėra patvirtinta ar patikslinta, už avansinius išmokėjimus institucijoms yra atsakinga Ministerija. Pasiūlymas, 2003-01-28.

Pagrindas mokėti subsidijas darbo vietų sukūrimui yra Vyriausybės ar jos įgaliotos institucijos ir darbdavio sudarytos sutarties dėl subsidijų darbo vietų sukūrimui sąlygų vykdymas. Lyginamasis variantas, 2003-09-03.

Siekiant kompensuoti socialinių įmonių išlaidas tikslinėms asmenų grupėms priklausančių darbuotojų mokymui, šioms įmonėms gali būti skiriama subsidija. Žin. 2004, Nr. 96-3519, įstatymas.

Subsidijos yra skirstomos į subsidijas produktams: subsidijas importui, kitas subsidijas produktams, kitas subsidijas gamybai.[...] Subsidijos produktams yra subsidijos, mokamos nuo pagamintos arba importuotos prekės arba paslaugos vieneto. Subsidija gali būti konkreti pinigų suma už prekės ar paslaugos kiekio vienetą arba ji gali būti apskaičiuota ad valorem kaip tam tikras vieneto kainos procentas. Subsidija taip pat gali būti apskaičiuota kaip nustatytos kontrolinės kainos ir rinkos kainos, kurią faktiškai moka pirkėjas, skirtumas. Paprastai subsidijos produktams yra mokamos, kai prekės yra pagaminamos, parduodamos arba importuojamos. Pagal susitarimą, subsidijos produktams gali būti skiriamos tik rinkos produkcijai arba produkcijai savo galutiniam vartojimui. 2004 Specialusis leidimas, 2004-12-30, Nr. 1, reglamentas.

Mokant subsidijas buvo panaikintas kainų skirtumas tarp MHP produktų ir pigesnių produktų, neturinčių interaktyviosios funkcijos. EK komunikatas, 2006-02-02.