LT EN
totalizatorius azartinis loimas laybos i pinig? d?l sporto varyb? (pvz., irg? lenktyni?, futbolo) rezultat? (Interleksis)
Originalo forma totalisateur

Vartosenos pavyzdžiai

Totalizatoriaus punktas – vieta, kurioje priimamos totalizatoriaus loš?j? statomos sumos. [...] Totalizatorius – sporto varžyb? rezultat? sp?jimas, kai laim?jimo dydis priklauso nuo totalizatoriaus lo?jo?mok?tos (totalizatoriaus organizatori? i anksto nustatytos) sumos ir totalizatoriaus laim?jim? fondo santykio. Bendras totalizatoriaus laim?jim? fondas sudaro ne maiau kaip 50 procent? bendros?mok? sumos. [...] Bendrov?s, prie prad?damos organizuoti bing?, totalizatori? arba laybas, privalo?registruoti bingo, totalizatoriaus arba layb? korteles teritorin?je valstybin?je mokes?i? inspekcijoje, iskyrus atvej?, kai bingo, totalizatoriaus arba layb? kortel?s platinamos per tiesioginio ryio sistem?. in. 2001, Nr. 43-1495,?statymas.

Totalizatori? organizavimo paslaugos. 2003-12-16, EK reglamentas.

T v i r t i n u pridedamas Bingo, totalizatoriaus ir layb? korteli? registravimo Valstybin?je mokes?i? inspekcijoje taisykles. in. 2005, Nr. 111-4070,?sakymas.

Priei?ros komisija patvirtina totalizatoriaus ar layb? loimo reglament?.?statymo projekto priedas, 2007-07-19.