LT EN
mentorius išmintingas, pasitikėjimą pelnęs mokytojas, vadovas, patarėjas
Originalo forma mentōr
Atitikmenys globėjas
Susiję žodžiai mentorystė

Vartosenos pavyzdžiai

S k i r i u paramą projektams įgyvendinti: [...]
Vilniaus pedagoginio universiteto projektui „Studijų praktikos ir pradedančių dirbti mokytojų globos sistemos tobulinimas, parengiant mentoriaus kompetencijas turinčius pedagogus globėjus" (paraiškos registracijos Nr. ESF-2.4-037) įgyvendinti – iki 2 418 580 Lt. Informaciniai pranešimai, 2005-02-25, Nr. 16-158, įsakymas.

Valstybės, šios Konvencijos Šalys, suteikia neįgaliesiems galimybę įgyti gyvenimo ir socialinio vystymosi įgūdžių, kad sudarytų sąlygas jiems visapusiškai ir lygiai su kitais dalyvauti švietimo procese ir bendruomenės gyvenime. Šiuo tikslu valstybės, šios Konvencijos Šalys, imasi atitinkamų priemonių, tarp jų: a) sudaryti sąlygas mokytis Brailio rašto, kitų specialiai pritaikytų šriftų, patobulintų ir alternatyvių bendravimo ir orientavimo būdų, priemonių ir formų, sudaryti sąlygas įgyti mobilumo įgūdžių ir kitų neįgaliųjų teikiamai paramai ir mentorių paslaugoms. Konvencija, 2006-12-13.

Suaugusiųjų mokymosi sektoriaus darbuotojai – ne tik bendrųjų dalykų ir profesijos mokytojai, bet ir vadovai, konsultuojantis personalas, mentoriai ir administracija. EK komunikatas, 2007-09-27.

Siekiant pagerinti į Lietuvą atvykusių užsienio studentų adaptaciją, kai kuriose aukštosiose mokyklose pradėtos kurti mentorių sistemos. Mentoriaus tikslas – padėti užsieniečiui prisitaikyti prie naujos aplinkos, atsakyti į svarbiausius klausimus apie gyvenimo Lietuvoje sąlygas. Tokia mentorių sistema yra sukurta Mykolo Romerio universitete. Žin. 2008, Nr. 90-3610, įsakymas.