LT EN
rezidentas asmuo, turintis ekonominių interesų šalyje ir joje gyvenantis (veikiantis) nuolat ar ilgesnį laiko tarpą
Originalo forma residens

Vartosenos pavyzdžiai

Užsienio valstybės rezidento prašymo sumažinti išskaičiuojamą mokestį FR0021 (DAS-1) forma su deklaracija kartu neteikiama. Žin. 2003, Nr. 6-261, įsakymas.

Rezidentas
- juridinis arba fizinis asmuo, kuris turi ekonominių interesų Lietuvoje, verčiasi ūkine ar kuria kita įstatymų nedraudžiama ekonomine veikla ir nuolat arba laikinai, bet ilgiau nei vienus metus veikia ar gyvena Lietuvoje. Nerezidentas - juridinis arba fizinis asmuo, turintis ekonominių interesų Lietuvoje, tačiau nuolat veikiantis arba gyvenantis užsienio valstybėse, arba veikiantis ar gyvenantis Lietuvoje trumpiau nei vienus metus. Žin. 2004, Nr. 4-31, įstatymas.

Projekte taip pat siūloma nustatyti, kad Pelno mokesčio įstatymo IX skyriaus nuostatos taikomos ir kai turtas, teisės ir pareigos perleidžiamos tik tarp užsienio vienetų - Europos Sąjungos narių rezidentų mokesčių tikslais. Aiškinamasis raštas, 2008-06-20.

Užsienyje reziduojantis specialistas, pageidaujantis tapti pro forma (asocijuotu) LAA nariu-arbitru ir būti įrašytas į Bendrosios kompetencijos LAA rekomenduojamų arbitrų - užsienio šalių rezidentų sąrašą, užpildo ir įteikia (atsiunčia) LAA Valdybai pridedamos formos (III priedas) paraišką. Žin. 2009, Nr. 50-2029, sprendimas.