LT EN
inkubuoti mažinti pradedančiųjų verslo įmonių riziką ir padėti joms įsitvirtinti
Originalo forma < incubare
Susiję žodžiai inkubavimas, inkubatorius

Vartosenos pavyzdžiai

Inkubuojamos įmonės sumokėjo daugiau kaip 4 mln. litų mokesčių, veiklai plėtoti investavo daugiau kaip 2 mln. litų. LRV ataskaita, 2003-04-07.

Verslo inkubatorius turėtų suteikti ne mažiau kaip 300 valandų konsultacijų paslaugų per metus, iš kurių apie 100 valandų per metus būtų suteikiama ir kitiems klientams (kurie nėra inkubuojami verslo subjektai ir asocijuoti nariai). Žin. 2003, Nr. 22-929, įsakymas.

Gyvenamojoje vietovėje, kurioje įsikurs verslo inkubatorius, numatoma grupė inkubuojamų SVV subjektų, kurie neturi darbo patirties, pripažinimo, tačiau jie numato gaminti tam tikrą unikalią, išskirtinę produkciją, yra žinoma šios produkcijos realizavimo rinka, o dauguma numatomų inkubuoti SVV subjektų dalyvauja skirtinguose numatytos produkcijos kūrimo ir realizavimo etapuose. Žin. 2008, Nr. 96-3744, įsakymas.

Šių institucijų dalyvavimas ir bendradarbiavimas užtikrintų optimalų skirtingų sričių inkubuojamų įmonių poreikių tenkinimą, efektyvų technologijų diegimą visose Slėnio plėtros kryptyse. Žin. 2008, Nr. 134-5201, LRV nutarimas.