LT EN
rekultivuoti atkurti dirbamos žemės ankstesnę būklę
Originalo forma < re, cultiver
Susiję žodžiai rekultivacija, rekultivavimas

Vartosenos pavyzdžiai

Rekultivuojami apleisti karjerai ir sąvartynai, rengiami neproduktyvios žemės apželdinimo mišku projektai. [...] Apleisti ir nerekultivuoti karjerai ir sąvartynai, iš dalies išardyti ūkiniai pastatai ne tik darko kraštovaizdį, bet ir virsta nelegaliais sąvartynais. Žin. 2003, Nr. 89-4029, LRV nutarimas.

Prašymo sustabdyti ar panaikinti leidimo galiojimą derinti nereikia, jeigu kartu su šiuo prašymu pateikiama kito juridinio asmens ar šių asmenų grupės, veikiančios pagal jungtinės veiklos sutartį, suderintas prašymas išduoti leidimą naudoti to paties objekto išteklius ir žemės gelmių ertmes, kiti dokumentai, kurių reikia leidimui gauti (šių Taisyklių 22– 27 punktai), taip pat jo (jų) rašytinis įsipareigojimas rekultivuoti ankstesnių naudotojų pažeistas žemes. Priėmė LRV, 2005-06-06.

bus rekultivuoti baigti eksploatuoti ir apleisti, neturintys savininko naudingųjų iškasenų karjerai. Priėmė LRV, 2008-05-07.

būtų tinkamos priemonės, skirtos rekultivuoti žemę ir uždaryti Kasybos atliekų įrenginį. Žin. 2008, Nr. 58-2184, įsakymas.