LT EN
vertikalus apimantis skirtingus lygius, lygmenis (Interleksis)
Originalo forma vertikalis

Vartosenos pavyzdžiai

Vertikalieji apribojimai. Vertikalieji susitarimai, pavyzdžiui, tarp atitinkamoje rinkoje veikiančio gamintojo ir distributorių ar mažmenininkų tam tikroje geografinėje teritorijoje gali kliudyti įeiti į rinką naujam gamintojui, net jei gamybos atžvilgiu jokių kliūčių nėra. [...] Panašus apribojantis poveikis gali būti ir vertikaliosios integracijos atvejais, kai, pavyzdžiui, vienas tiekėjas kontroliuoja didesnę dalį gamybos ir distribucijos stadijų. Informaciniai pranešimai, 2000-06-10, Nr. 24-363, nutarimas.

EB sutarties 81 straipsnis taikomas vertikaliesiems susitarimams, kurie gali turėti įtakos prekybai tarp valstybių narių ir kurie trukdo, riboja ar iškraipo konkurenciją. [...] Vertikalieji susitarimai Bendrosios išimties reglamento 2 straipsnio 1 dalyje yra apibrėžti kaip „susitarimai ar suderinti veiksmai tarp dviejų ar daugiau įmonių, kurių kiekviena, vykdydama susitarimo sąlygas, veikia skirtingame gamybos ar paskirstymo grandinės lygyje, ir kurie yra susiję su sąlygomis, suteikiančiomis galimybę šalims pirkti, parduoti ar perparduoti tam tikras prekes ar paslaugas". Specialusis leidimas, 2004-12-30, Nr. 1, EK pranešimas.

Vertikalusis susitarimas – susitarimas tarp dviejų ar daugiau ūkio subjektų, kurių kiekvienas veikia skirtingame prekės gamybos ar platinimo lygmenyje ir kuris apima prekių pirkimo, pardavimo ar perpardavimo sąlygas. [...] Susitarimais, kurie dėl savo mažareikšmio poveikio negali itin riboti konkurencijos, laikomi: 4.1. horizontalieji susitarimai tarp ūkio subjektų, kurių bendrai užimama atitinkamos rinkos dalis neviršija 10 procentų; 4.2. vertikalieji susitarimai tarp ūkio subjektų, kurių kiekvieno atskirai užimama atitinkamos rinkos dalis neviršija 15 procentų. Žin. 2004, Nr. 181-6732, nutarimas.